1

خرید فرش تخفیفی - شهر فرش اینترنتی فرش ماشینی و فرش کاشان

News Discuss 
حکومت هم از این حرفهای دهنپرکن میزد. ببین میرزا اسدالله، درست است که حکومت برای ما تله گذاشته؛ ولی ما این تله را بدل میکنیم به پناهگاه؛ برای همهی آدمهایی که با ظلم در افتادهاند. حکومت با همهی خدم و حشم و قورخانهاش حی و حاضر است. عامری - https://hubwebsites.com/story159947/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story